คำอธิบายและการวิเคราะห์

วันที่
รายการ
ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A)ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A)ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A)ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A)ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ประจำปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A) ประจำปี 2555