ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท ไตรมาส 1/2567 ปี 2566 ปี 2565
รวมสินทรัพย์ 82,862.62 81,704.56 83,851.45
รวมหนี้สิน 60,523.89 59,757.53 62,351.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,476.10 19,476.10 19,735.36
รายได้รวม 2,768.17 10,130.71 9,571.41
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,712.79 9,814.71 9,361.11
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 81% 80% 81%
อัตรากำไรสุทธิ 6% -1% 8%