คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564

นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 43/2565 (AACP)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง
2550-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.เอเวอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

วันที่แต่งตั้ง 1 มีนาคม 2564

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก กฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 55/2548 Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่16/2548

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง
2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 114 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง
2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์
ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมทางกฎหมาย
2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ
ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมทางกฎหมาย
2547-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. แอ๊ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
ลักษณะธุรกิจ
ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2566

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 21/2546

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
บริษัท / หน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคาร
2564 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เนอวานา ไดอิ
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
2555 - 2563
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
บริษัท / หน่วยงาน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคาร
2547 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจยานยนต์

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2564 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บมจ. ทีเอฟเอ็ม เจวี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเป็นหลัก
2559 - 2566
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ลักษณะธุรกิจ

พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2561

พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

คุณวุฒิทางการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.ตร.) ปี 2521 (นตร.31) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 171/2563

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2558-2559
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บริษัท / หน่วยงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลักษณะธุรกิจ
ราชการตำรวจ
2556-2558
ตำแหน่ง
ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
บริษัท / หน่วยงาน
กองบัญชาการตำรวจภูธร 1
ลักษณะธุรกิจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 25 เมษายน 2561

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management, Northwestern University, USA / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 158/2555 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 34/2564 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 22/2564 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 39/2564

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น / บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง , โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ , บมจ.คิงส์ เทเลคอม
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2564 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ที คิว อาร์
ลักษณะธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ
2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เอสไอเอสบี
ลักษณะธุรกิจ
บริการเฉพาะกิจ
2554
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินกรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง
2550-2554
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ไออาร์พีซี
ลักษณะธุรกิจ
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2564 – 2566
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. เอสอาร์ที แอสเสท
ลักษณะธุรกิจ
บริหารรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์
2563 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
2540 - 2544
ตำแหน่ง
หุ้นส่วน
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรท สตรัคเจอริ่ง / การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะธุรกิจ
การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

ตำแหน่ง

รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2561

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Public Health Epidemiology, University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 77/2552 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 4/2552

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2548-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ซินเซียร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์
ลักษณะธุรกิจ
บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

ตำแหน่ง

กรรมการ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการ

วันที่แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2556

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 64/2550

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง
2550-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2550-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 19 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโฮลดิ้ง

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

24 เมษายน 2565/1 มิถุนายน 2565

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

-Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 315/2565 -Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2565 -Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 28/2565 -CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -E-learning CFO’s Refresher Course (เม.ย. 65) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -E-learning CFO’s Refresher Course (ส.ค. 66) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
-
2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548- ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (เอเวอร์แลนด์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการจัดการการเงิน
2548 – พ.ค.2565
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (ซุปเปอร์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 86 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
-

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 มีจำนวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แต่งตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2564

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก กฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, USA

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2548 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 55/2548 Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่16/2548

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
2556-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2547-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.แอ๊ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
ลักษณะธุรกิจ
ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2549 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ
ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมทางกฎหมาย
2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์
ลักษณะธุรกิจ
กิจกรรมทางกฎหมาย
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 114 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2565

นางกุลชลี นันทสุขเกษม

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

-Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 315/2565 -Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2565 -Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 28/2565 -CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -E-learning CFO’s Refresher Course (เม.ย. 65) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -E-learning CFO’s Refresher Course (ส.ค. 66) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
-
2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี่
ลักษณะธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548- ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (เอเวอร์แลนด์)
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – พ.ค. 2565
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน (ซุปเปอร์)
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
2548 – พ.ค. 2565
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการจัดการการเงิน

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 86 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

นายอาคม มานะแก้ว

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

แต่งตั้งวันที่ 19 มิถุนายน 2557

นายอาคม มานะแก้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน
2537 - 2556
ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. เด็มโก้
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 13 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ

แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 199/2565

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ดูแลสายงานปฏิบัติการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2553 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
กรรมการ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. อพอลโล่ โซลาร์
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2562 – 2564
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2565 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
นายกสมาคม
บริษัท / หน่วยงาน
สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย อาร์อี 100
ลักษณะธุรกิจ
-
2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน
2561 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
บริษัท / หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ
-
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 13 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
ลักษณะธุรกิจ

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงาน พัฒนาธุรกิจ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงาน พัฒนาธุรกิจ

Appointed on January 1, 2022

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรการอบรม

-AEC BUSINESS LEADER รุ่นที่ 3 CLASS 2018 ธนาคารกรุงเทพ -อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy -อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) -อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ดูแลสายงาน พัฒนาธุรกิจ
บริษัท / หน่วยงาน
บจ. ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน
ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยภายใต้ บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำนวน 55 บริษัท ซึ่งปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
-

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2561

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง

คุณวุฒิทางการศึกษา

บธ.ม. (การบัญชีบริหาร), มหาวิทยาลัยบูรพา บช.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หลักสูตรการอบรม

MINI MBA, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ / ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
2547-2560
ตำแหน่ง
วิชาชีพอิสระด้านการบัญชี
บริษัท / หน่วยงาน
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บมจ.ซุปเปอร์บล๊อก)
ลักษณะธุรกิจ
-

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

นายโกวิท อัครอธิมาตร

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ

แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2562

นายโกวิท อัครอธิมาตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชี สาขาบัญชีต้นทุน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

IFRS, Deloitte Update Tax, EY

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่างประเทศ
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
2561 - 2562
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์
2556-2561
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ลักษณะธุรกิจ
ซื้อขายเครื่องอุปโภคทุกชนิด สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2551-2556
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท / หน่วยงาน
บจ.เอคโค่ (ประเทศไทย)
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า

นางสาววิริยา สาสกุล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

$boas->picture_tag
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2565

นางสาววิริยา สาสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master ‘s in The International Law, Macquarie University, Sydney, Australia ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

ภาคธุรกิจกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติกรประจำบริษัท, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท จำกัด (มหาชน)

2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
2563-2564
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท / หน่วยงาน
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ

2561-2563
ตำแหน่ง
Legal Manager / Bangkok Flight Service LTD.
บริษัท / หน่วยงาน
Bangkok Flight Services
ลักษณะธุรกิจ
-