รู้จักเรา

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

       ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 เดิมใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) และได้มีการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548  ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภายหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมาดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

 

วิสัยทัศน์

    เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1. ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน

2. เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการลงทุนในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. สร้างประโยชน์และคุณค่าสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

     “กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2568”

 

ค่านิยมขององค์กร

SSuccess, มุ่งเน้นความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน

UUnity, ทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

P: Professional, ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

E: Energize, ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์สีเขียว

R: Responsible, รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และการเพิ่มทุน/ลดทุน ที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม

01มกราคม

วันที่ 20 มกราคม  2566 โครงการ SPP Hybrid ของบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอร์รี่ เพื่อจำหน่ายไฟ 24  ชั่วโมง ที่ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา (PPA) 16 เมกะวัตต์ 

01มกราคม

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ให้กับ AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD.  เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน

02กรกฎาคม

บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนเพิ่มเติม 14% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 23.60 เมกะวัตต์ ที่ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2558 – 2559 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

03กันยายน

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและขายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ผ่านการขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และพัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits 

 

04ตุลาคม

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 14 บริษัท พร้อมปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเตรียมยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า รองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนจากขยะ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565 – 2573

05พฤศจิกายน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน จังหวัดหนองคาย ของบริษัท หนองคายน่าอยู่ จํากัด ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา (PPA) 6 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565

06ธันวาคม

บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) และ คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits)

01กุมภาพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 อนุมัติรายการดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. แต่งตั้งนายกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธานกรรมการของบริษัท แทนนายจอมทรัพย์ โลจายะ

2. แต่งตั้งนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นรองประธานกรรมการของบริษัทแทน นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

3. แต่งตั้ง นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยให้บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าซื้อหุ้นในบริษัท Asia Energy Company Limited

- อนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด  เดิมถือหุ้นโดย SEG เปลี่ยนเป็นการถือหุ้นโดย SWE ในสัดส่วนเดิม

 

02มีนาคม

วันที่ 16 มีนาคม 2564

บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ลงนามสัญญา โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย กับเทศบาล นครศรีธรรมราชขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์

03พฤษภาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564

อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ SEE2, SEE3, SEE4, SEE5, SEE9 และ SKY

 

04สิงหาคม

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยรวม 3 บริษัท ดังนี้

- อนุมัติให้ GPE เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 100 ลบ. โดยออกหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติให้ SEE เข้าเพิ่มทุนใน GPE ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
- อนุมติให้ SEE2 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 200 ลบ. โดยออกหุ้นสามัญไม่เกิน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติให้ SUPER เข้าเพิ่มทุนใน SEE2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
- อนุมติให้ SEE4 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 50 ลบ. โดยออกหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติให้ SEE2 เข้าเพิ่มทุนใน SEE4 ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

05ตุลาคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนามของบริษัท ซุปเปอร์ วินดิ์เอนเนอร์ยี จำกัด โครงการ  HBRE Chu Prong Wind Power Farm Project กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)

 

06พฤศจิกายน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 อนุมัติรายการดังนี้

- อนุมัติให้ SSE เข้าซื้อหุ้นสามัญใน PTI ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้ SSE ถือหุ้นจากเดิม 49.00% เป็น 99.996%
- อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริษัท  ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด (SSH) ทุนจดทะเบียน 500 ลบ. ถือหุ้น 100% โดย SEG

 

07ธันวาคม

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

บจ.เอสพีพีซิค ลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา กำลังการผลิตติดตั้ง 14 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 13 ปี 6 เดือน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 อนุมัติรายการดังนี้

- อนุมัติเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน บจ.คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ ในนาม บจ.ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำนวน 5,750 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของหุ้นทั้งหมด
- อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทของ SEE3

 

01มกราคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญใน IAE ให้กับ KUNKUL ส่งผลให้ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (“RNS”) สิ้นสภาพเป็นบริษัทร่วมขของ SSE

2. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (“SNP”) ภายหลังการเข้าทำรายการทำให้ SSE ถือหุ้นใน SNP ร้อยละ 100

3. อนุมัติให้ บริษัท Super Solar Energy (Hongkong)3 เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Thing Long Phu Yen Solar Power Joint Stock ในสัดส่วนร้อยละ 100

02กุมภาพันธ์

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นใน บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จํากัด , บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จํากัด , บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จํากัด และ บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จํากัด (“WXA4567”) ทำให้ SSE ถือหุ้นใน WXA4567 ร้อยละ 100

2. อนุมัติให้ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด (“GBOM”) โดยให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จํากัด (“SSE”) เข้าทําสัญญาซื้อหุ้นใน บริษัท พีเคที กรีน จํากัด (“PKTG”) ทําให้ GBOM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน PKTG

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34.0 ลบ.

03มีนาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 ดังนี้
1. อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ ได้แก่โครงการ Loc Ninh1 , Loc Ninh2 , Loc Ninh3 และ Loc Ninh4

04เมษายน

1. บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SST”) ได้ลงนามใน Master Investment Agreement ในโครงการ Loc Ninh 1-2-3 ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 550 เมกะวัตต์
2. บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี6 จำกัด ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 9.0 เมกะวัตต์ ในวันที่ 30 เม.ย. 63

05พฤษภาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 ดังนี้
1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้
1.1 SEE6 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท
1.2 SEE ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท
1.3 SW ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท
1.4 SWPPS ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 88 ล้านบาท
1.5 Pro-One ปรับโครงสร้างการถือหุ้น

06สิงหาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 ดังนี้
1. อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน บริษัท โซลคิด โซล่าร์ จำกัด (“SOLKIT”)
2. อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง SUPER ENERGY (HONGKONG) CO,.LIMITED. : SE (Hongkong)
3. อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสิงคโปร์ Suer Energy (EAST)1 PTE :SE-EAST1เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
4. อนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
5. อนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Super Wind Energy (Hongkong)1 (SWE-HK1)
6. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Super Energy (East) Pte (SE-EAST)
7. อนุมัติให้บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (GPE) เพิ่มทุนจดทะเบียน 135.0 ลบ.

 

07พฤศจิกายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 ดังนี้
1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนใน SWEC1 ให้กับ Cong Ly Construction-Commerce-Tourism Company Limited (Cong Ly) สัดส่วนร้อยละ 50.99

08ธันวาคม

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ Loc ninh1-3 กำลังการผลิตรวม 550 เมกกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

01กุมภาพันธ์

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท แก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“SEE 5”) และการเข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท ของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“SEE 5”)

2. อนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมสูงสุด 250 เมกะวัตต์

3. อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ของบริษัท

02พฤษภาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จำกัด ให้กับบริษัท เอนเนอร์จี รีพลับบลิค จำกัด

03มิถุนายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด และ บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง และ แหล่งน้ำไทย จำกัด

 

04สิงหาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 ดังนี้
1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนใน บริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จำกัด
2. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนใน บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด
3. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
4. อนุมัติการจัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นย่อยแห่งใหม่ของบริษัท

05กันยายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 ดังนี้
1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ของบริษัท

06พฤศจิกายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 ดังนี้
1. อนุมัติให้บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (บริษัทแกน)
2. อนุมัติให้บริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศเวียดนาม เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 

07ธันวาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 ดังนี้
1. อนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าลงนามเอกสารคำขอ, เอกสารสัญญา, ข้อตกลงต่างๆ กับธนาคาร สำหรับโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการ Thinh Long) ในประเทศเวียดนาม

 

01กุมภาพันธ์

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 ดังนี้
1. อนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท
2. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ของบริษัท
3. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

 

02พฤษภาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2561 ดังนี้
1. อนุมัติให้ บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในบจ.เมืองไทยน่าอยู่ และทำให้บริษัทเข้าถือหุ้นทางอ้อมใน บจ.หนองคายน่าอยู่

 

03มิถุนายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2561 ดังนี้
1. อนุมัติเรื่องการตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท (SUPER SOLAR (THAILAND))

 

04กันยายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2561 ดังนี้
1. อนุมติการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่าง บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ

 

05ตุลาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2561 ดังนี้
1. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในประเทศฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
2. อนุมัติการจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในประเทศฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในต่างประเทศ
3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในประเทศ เพื่อรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ(SUPER-EARTH8)

 

06พฤศจิกายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2561 ดังนี้
1. อนุมัติให้ SUPER SOLAR ENERGY GROUP ( HONGKONG ) 1 Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมใน Nam Veit Phan Lam Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 36.72 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม “โครงการPhan Lam1”
2. อนุมัติให้ SUPER SOLAR ENERGY GROUP (HONGKONG ) 1 Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นโดยทางอ้อมใน Everich Binh Thuan Energy Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม “โครงการ Binh An”
3. อนุมติให้ Super Energy (East) Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นโดยทางอ้อมใน Sinenergy Ninh Thuan Power Limited Liability Companyซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม “โครงการ Sinenergy NinhThuan”
หมายเหตุ ภายหลังได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้เข้าลงทุนเป็น SUPER ENERGY GROUP(HONGKONG) CO.,LTD เป็นผู้เข้าลงทุน
4. ให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด
5. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะในประเทศ (SUPER-EARTH9)

 

07ธันวาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 11/2561 ดังนี้
1. อนุมัติให้ SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 2 Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นใน Van Giao Solar Power Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม “โครงการ Van Giao1”
2. อนุมัติให้ SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 2 Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นใน Van Giao Solar Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม “โครงการ Van Giao2”
3. อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง

 

01กุมภาพันธ์

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ดังนี
1) อนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลการขาดทุนสะสมของบริษัท
2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

 

02มีนาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 ดังนี้
1) บจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 405 ล้านบาท

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ดังนี้
1) จัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในต่างประเทศ

 

03เมษายน

บริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ SUPER-W3 (ครั้งสุดท้าย) จำนวน 7,088 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,734.95 ล้านบาท

04พฤษภาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้ง ที่ 6/2560 ดังนี้
1) เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 546,989,312.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,734,946,560.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,281,935,872.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 5,469,893,121 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SUPER-W4

 

05มิถุนายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2560 ดังนี้
1) จัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

 

06สิงหาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2560 ดังนี้
1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิ ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บจ.เอส ทู พี อีเนอร์จี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% และ บจ.มีเดีย มาร์ค โดยมีสัดส่วนการถือห้นุ 70% ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 86%
2) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 182 ล้านบาท
3) บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOA) เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตรวม 698 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย และ นายเหงียน ซาน ฟุก นายกรัฐมนตรี ประเทศเวียดนาม เป็นสักขีพยาน

 

07กันยายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560 ดังนี้
1) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 116 ล้านบาท
2) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 136 ล้านบาท
3) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 128 ล้านบาท

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 ดังนี้
1) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท
SUPER-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2560

 

08ตุลาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2560 ดังนี้
อนุมัติในหลักการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท ในประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม รวม 6 บริษัท โดย บจ.ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี ถือหุ้น 51% และบริษัทผู้ร่วมทุนในประเทศเวียดนาม ถือห้นุ 49%

 

09พฤศจิกายน

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่13/2560 ดังนี้
1) อนุมัติเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 จำนวนรวม 23 เมกะวัตต์
2) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิ ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บจ.ดับเบิ้ล ยู อาร์ พี อีเนอร์จี โดยมีสัด ส่วนการถือหุ้น 51% ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% และบจ.นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการจะมีสัดส่วนการถือหุ้น เป็น 100%

 

010ธันวาคม

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 15/2560 ดังนี้
1) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท
2) บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท
3) บจ.อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 206 ล้านบาท

บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2560 ดังนี้
1) อนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนของ บจ.ซุปเปอร์บล็อก เซาท์ ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 

01กุมภาพันธ์

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

1. เข้าซื้อหุ้นบริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 23.80 MW มูลค่ารวม 121.38 ล้านบาท

2. เข้าซื้อหุ้นบริษัท นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 42 MW มูลค่ารวม 320.60 ล้านบาท

3. เข้าซื้อหุ้นบริษัท โซลคิด โซล่าร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 6 MW มูลค่ารวม 16.41 ล้านบาท

 

01มกราคม

บริษัทมีมติจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”) และ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER SKY”) เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558 ตามลำดับ

02กุมภาพันธ์

1. บริษัทมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2. บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 16,985 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 506.82 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 5,068.19 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,630.59 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,137.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

โดยมีมติจัดสรร ดังนี้
1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,007.46 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท/หุ้น
2) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2,000 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท/หุ้น
3) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 ที่เสนอขายควบคู่กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,014.93 ล้านหุ้น
4) จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน ไม่เกิน 20.82 ล้านหุ้น และ 24.98 ล้านหุ้น ตามลำดับ

 

03เมษายน

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด (“MIL”) มูลค่ารวมประมาณ 314.59 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้มีผลทำให้ SSE เข้าถือหุ้นทางอ้อมใน บจ. 17อัญญวีร์ โฮลดิ้ง (“17AYH”), บจ. เฮลท์แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (“HPM”), บจ. อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ (“ELT”) และ บจ. มีเดียมาร์ค (“MM”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 131.6 MW ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

04พฤษภาคม

บริษัทมีมติจัดตั้ง บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ แลนด์ จำกัด “(ESERV LAND”) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

05มิถุนายน

บริษัทมีมติจัดตั้ง บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัด (“PTIL”) และบริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์.แลนด์ จำกัด (“NPSL”) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558

บริษัทมีมติจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ดังนี้
1. บริษัทมีมติจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“EARTH1”), บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 2 จำกัด(“EARTH2”), บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 3 จำกัด(“EARTH3”), บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 4 จำกัด (“EARTH4”), บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด(“EARTH5”) และ บริษัท เจนเนอรัส แลนด์ จำกัด(“GNRL”) เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“NSL”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 MW มูลค่ารวม 44 ล้านบาท

06สิงหาคม

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 ดังนี้
1. เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน จำกัด (“TSG1”) ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิในคำขอจำหน่ายไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4 MW มูลค่ารวม 26 ล้านบาท
2. เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท เอส ที เอฟ อี โซ่ล่าจำกัด (“STFES”) ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิในคำขอจำหน่ายไฟฟ้าฯเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 MW มูลค่ารวม 36 ล้านบาท
3. เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท อพอลโล่ โซล่าร์ จำกัด (“APL") ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5.4 MW มูลค่ารวม 42.50 ล้านบาท

07กันยายน

บริษัทมีมติจัดตั้ง บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ จำกัด (“WXAL”) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2558

08ตุลาคม

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ดังนี้
1. เข้าซื้อหุ้นบริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PTI") ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 55.60 MW มูลค่ารวม 272.44 ล้านบาท
2. เข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (“ESERVE") ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 81.45 MW มูลค่ารวม 403.72 ล้านบาท
3. เข้าซื้อหุ้นบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“IAE") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (“RNS”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 87 MW มูลค่ารวม 290 ล้านบาท
4. เข้าซื้อหุ้นบริษัท อามานูฟ จำกัด (“AMN") ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30 MW โดยมีมูลค่าการซื้อหุ้นรวม 72 ล้านบาท
5. เข้าซื้อหุ้นบริษัท ศรีนาคา จำกัด (“SNP”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 36 MW โดยมีมูลค่าการซื้อหุ้นรวม 122.40 ล้านบาท

 

09พฤศจิกายน

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด (“SPP6”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 41 MW มูลค่ารวม 848 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 13/2558

01มกราคม

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เข้าทำรายการโอนหุ้นพร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท รูทฟาร์ม จำกัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,069,998 หุ้น เป็นจำนวน 177.88 ล้านบาท

02เมษายน

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 325,298,251 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

03กรกฎาคม

บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 951,495,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335,821,779 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 279,851,482 หุ้น และ 335,821,779 หุ้น ตามลำดับ

04สิงหาคม

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335,816,430 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,630,603,932 บาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2,014,925,322 บาท ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2557

05กันยายน

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท พีทีไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 315 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 9/2557

06พฤศจิกายน

บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 59.77 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/2557

01มิถุนายน

บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,050 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,050 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 629.11 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท และบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 420.89 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ทั้งนี้ หุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2556

02กรกฎาคม

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 629.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 766.54 ล้านบาท

03กันยายน

บริษัทฯเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 58.75 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)3 ราย ได้แก่ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ จำนวน 50 ล้านหุ้น, นางทัชวรรณ สายเชื้อ จำนวน 4.75 ล้านหุ้น และนายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา จำนวน 4 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 825.29 ล้านบาท

04พฤศจิกายน

บริษัทฯเข้าดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/2556 ดังต่อไปนี้
1) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%
2) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยให้บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รูทฟาร์ม จำกัด จำนวน 1,069,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 มูลค่ารวมประมาณ 183,158,753 บาท จากบริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด และเนื่องจาก ปัจจุบัน RFARM ถือหุ้นในบริษัท รูทซัน จำกัด จำนวน 899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 89,999,800 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นของ SUPER ENERGY ในครั้งนี้ จึงมีผลทำให้เป็นการเข้าถือหุ้นโดยทางอ้อมใน บริษัท รูทซัน จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

 

05ธันวาคม

บริษัทฯเสนอขายเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นางดาราณี อัตตะนันท์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯมีทุนปจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 975.29 ล้านบาท

01กันยายน

บริษัทฯเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 90.86 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 1 ราย ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 0.56 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 629.11 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้นำเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 50.88 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งหมด

02พฤศจิกายน

บริษัทฯเข้าดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/2555
1) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“OPEN”) จำนวน 30,499,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 30,499,994 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม OPEN จำนวน 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ภูมินทร์ วรวรรณ และ บริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทได้รับโอนหุ้น OPEN พร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
2) เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) (“SCCC”) รวมเป็นราคาขายจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) และอนุมัติให้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน (Asset Sale and Purchase Agreement) สัญญาข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Competition Agreement) และสัญญาบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินมัดจำ (Escrow Agreement) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯมีการเจรจาตกลงกับ SCCC โดยสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

01กันยายน

บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 203.17 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 471.83 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629.11 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 157.28 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2554

02พฤศจิกายน

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 538.25 ล้านบาท

01มกราคม

บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 50 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 450 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 675 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 225 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553

02กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.67 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 675 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 471.83 ล้านบาท

03สิงหาคม

บริษัทยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553

01มกราคม

บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร์ โลจายะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552

02พฤศจิกายน

บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ และยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร์ โลจายะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552

01เมษายน

บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 13.5 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้นจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

02ตุลาคม

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.67 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 450 ล้านบาท

01กุมภาพันธ์

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา โดยมีแผนที่จะตั้งโรงงานทางภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%

02มีนาคม

บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 313.50 ล้านบาท ( 313.50 ล้านหุ้น) โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 90 ล้านบาท (จำนวน 90 ล้านหุ้น) ส่วนที่เหลือ 13.5 ล้านบาท (จำนวน 13.5 ล้านหุ้น ) จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีของการจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

03เมษายน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 90 ล้านหุ้น เปิดให้นักลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นวันแรก

04มิถุนายน

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับติดตั้งผนัง กำแพง หรือดำเนินการก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง (Turn Key) ด้วยผลิตภัณฑ์ของ ซุปเปอร์บล๊อก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%