นนทบุรี

โครงการจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8/โครงการใหเ้อกชนลงทุนก่อสรา้งและ บริหารจัดการระบบกาํ จัดขยะมูลฝอย / จ.นนทบุรี
วันที่ดำเนินการ14/02/2566
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โครงการ / 16 เมกะวัตต์

เพชรบุรี

โครงการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป/ จ.เพชรบุรี
วันที่ดำเนินการ14/02/2566
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์โครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชือเพลิงขยะชุมชนและเชือเพลิงทดแทนจากการแปรรูปขยะ โครงการ / 8 เมกะวัตต์

นครศรีธรรมราช

โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี/ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ดำเนินการ14/02/2566
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โครงการ / 16 เมกะวัตต์

โครงการที่ดำเนินการอยู่

ประเทศไทย
3
โครงการที่จ่ายไฟแล้ว
3
จังหวัดในประเทศไทย
40
เมกะวัตต์กำลังไฟฟ้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการจ่ายไฟแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
แผนที่แสดงโครงการที่จ่ายไฟแล้วประเทศไทย
SUPER ENERGY CORPORATION Public Co,. Ltd.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Phú Yên

โครงการจังหวัดPhú Yên ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
HBRE PHU YEN JSC/Phu Yen
วันที่ดำเนินการ01/01/2513
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์HBRE An Tho โครงการ / 200 เมกะวัตต์

Đắk Nông

โครงการจังหวัดĐắk Nông ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
ASIA ENERGY/Dak Song
วันที่ดำเนินการ01/01/2513
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์ASIA ENERGY CO., LTD/Dak Song โครงการ / 50 เมกะวัตต์

Bạc Liêu

โครงการจังหวัดBạc Liêu ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
Super Wind Energy/ Bac Lieu
วันที่ดำเนินการ31/12/2565
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Super Wind Energy Congly Bac Lieu JSC โครงการ / 141 เมกะวัตต์

Sóc Trăng

โครงการจังหวัดSóc Trăng ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
Super Wind Energy /Soc Trang
วันที่ดำเนินการ31/12/2565
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Super Wind Energy Congly Soc Trang JSC โครงการ / 30 เมกะวัตต์
ประเทศเวียดนาม
4
โครงการที่จ่ายไฟแล้ว
4
พื้นที่ในประเทศเวียดนาม
421
เมกะวัตต์กำลังไฟฟ้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการจ่ายไฟแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเวียดนามดังต่อไปนี้
Binh Thuan Province
Ninh Thuan Province
An Giang Province
Phu Yen Provine
Binh Phuoc Province
แผนที่แสดงโครงการที่จ่ายไฟแล้วของประเทศเวียดนาม
SUPER ENERGY CORPORATION Public Co,. Ltd.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565