แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เรื่อง อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทานตะวัน โซล่าร์ จำกัด

29 กุมภาพันธ์ 2567