สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (โครงการวังหลุม)

10 กรกฎาคม 2563

วันที่9 ก.ค. 63บ. มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการวังหลุม) สนับสนุนการขุดลอกลำเหมือง บริเวณรอบโครงการโซล่าร์ เพื่อลดความเดือนร้อนชาวบ้านจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นจำนวนเงิน 44,000บาท เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า